İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşçi ile işveren arasındaki iş ilişkisini düzenleyen hukuk dalıdır. Bu tanımda geçen işçi, işveren ve iş ilişkisi kavramlarını da tanımlamak gerekmektedir. 22 Mayıs 2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanununun 2’nci maddesine göre, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişilere ve yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara “işveren (employer, employeur)”; işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye “iş ilişkisi (employment relation)”; bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye ise “işçi (laborer, employee, salarie)” denir. İşçi tanımında geçen “iş sözleşmesi (contract of employment, contrat du travail)”, Türk Borçlar Kanununda “hizmet akdi (contract of service)” olarak tanımlanmıştır. Hizmet akdinde işçi, işi işverene bağımlı olarak yapar. Bunun karşılığında da işveren işçiye ücret ödemeyi taahhüt eder. Hizmet akdinin konusu olan “hizmet (service, work)”, bedenî (el, kolla) nitelikte olabile¬ceği gibi, fikrî nitelikte veya hem bedeni hem fikri nitelikte olabilir. Bir inşaatta çalışan amele de işçidir; bir şirkette hizmet akdiyle çalışan bir mühendis de işçidir. Keza bir özel hastanede hizmet sözleşmesiyle çalışan doktor da işçidir. İşçiyi diğer çalışanlardan ayıran temel özellik, işçinin işverene bağımlı olarak çalışıyor olmasıdır. Yani İşçi, işini işverenin emir ve talimatları doğrultusunda yapar. Avukat, hekim, proje çizen mühendis gibi çalışanlar ise, iş sahibinden bağımsız olarak hareket ederler. Dolayısıyla bunlar işçi değil, bağımsız çalışanlardır.

Büromuz, işçi-işveren ilişkisi kapsamında doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarla ilgili danışmanlık verilmesi, 4857 Sayılı İş Kanunu ve 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun başta olmak üzere,

 • İşçi-işveren ilişkisini düzenleyen her türlü Kanun’da öngörülen iş sözleşmelerinin hazırlanması, bu sözleşme türleri ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümlenmesi,
 • Fesih ve disiplin süreçleri başta olmak üzere iş sözleşmesinin devamı, sona ermesi ve sona ermesini takip eden süreçlerde Kanun, öğreti ve Yargıtay kararları ışığında müvekkil şirketlerin İnsan Kaynakları birimlerine destek ve danışmanlık verilmesi, dava ve arabuluculuk aşamalarının takibi ve sonuçlandırılması,
 • Disiplin prosedürleri ve iş yeri yönetmelikleri gibi her türlü politika, prosedür ve talimatın oluşturulması ve revizyonu,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndan doğan uyuşmazlıklar ile ilgili olarak açılan davaların takibi,
 • Şirket işyeri yönetmeliklerinin/politikalarının incelenmesi ve tadili
 • Sözleşmelerin incelenmesi ve tadili
 • Toplu iş sözleşmesi müzakereleri ve sendikalarla olan ilişkiler hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Göç hukuku (oturma ve çalışma izni, özel vizeler)
 • İkale sözleşmeleri, iş sözleşmesinin feshine yönelik risk değerlendirmeleri
 • Dava ve arabuluculuk da dâhil olmak üzere uyuşmazlık çözümü
 • Çalışanlara sağlanan menfaat ve tazminatlar
 • Ayrımcılığın önlenmesine ilişkin konular
 • İş sağlığı ve güvenliği hukukuna ilişkin konular
 • Sosyal güvenlik hukukuna ilişkin konular

İletişim

Bize Ulaşın

Tüm Sorularınız İletişim formumuzu doldurup tarafımıza gönderebilirsiniz.

İletişim Formu
Shape