İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare hukuku idarenin kuruluş ve işleyişini düzenleyen kamu hukuku dalıdır. İdare, esas itibarıyla, devletin yürütme organının Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar dışında kalan kısmıdır. İdare, merkezi idare ve yerinden yönetim kuruluşları olmak üzere ikiye ayrılır. Merkezi idare. devlet idaresi demektir ki kendi içinde başkent teşkilatı ve taşra teşkilatı olmak üzere ikiye ayrılır. Yerinden yönetim kuruluşları ise yer yönünden yerinden yönetim kuruluşları ve hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları olmak üzere ikiye ayrılır. Yer yönünden yerinden yönetim kuruluşlarına "yerel yönetimler (mahalli idareler)" de denir. Bunlar il özel idaresi, belediyeler ve köylerdir. Hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları ise üniversiteler, TRT, TÜBİTAK, KİT'ler gibi kuruluşlardır. İşte idare hukuku bunların kuruluşunu ve işleyişini düzenler. Keza idare hukukunun başlıca inceleme konuları arasında idari işlemler, idarî sözleşmeler, kamu hizmeti, kolluk, kamu görevlileri, kamu malları ve idarenin sorumluluğu gibi konular bulunur. Nihayet vatandaşla idare arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların idare mahkemeleri önünde çözümlenmesi de idare hukukunun "'idarî yargı kısmına girer. İdari yargılama usulü, 6 Ocak 1982 tarih ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ile düzenlenmiştir.

İletişim

Bize Ulaşın

Tüm Sorularınız İletişim formumuzu doldurup tarafımıza gönderebilirsiniz.

İletişim Formu
Shape